Sekedar Berbagi Tulisan, Semoga Bisa Bermakna

welcome

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik; seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk; seperti pohon yang buruk, yang Telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. (QS:Ibrahim ayat 24 - 26)

Buat teman-teman, Saya ucapin "Selamat Datang di Blog saya yang baru". Lewat blog ini, saya hanya ingin share tulisan tentang pengalaman, cerita, ilmu ataupun sesuatu pengetahuan yang mungkin bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua atau setidaknya sedikit banyak bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang sudah membacanya. Saya juga harapkan adanya kritikan yang membangun dari kawan-kawan semua demi terciptanya blog saya agar lebih bagus lagi dari segi kualitas isi dan bacaannya. AMIN

Silsilah Keturunan dan Asal-Usul Nabi Ibrahim AS


Nabi Ibra-hiym AS(6) mempunyai 3 orang putera, yaitu Nabi Isma-’iyl AS(8) beribukan Hajar, Nabi Isha-q AS(9) beribukan Sarah dan Madyan (bukan nabi), beribukan Katurah.

GENERASI PERTAMA SESUDAH NABI IBRA-HIYM AS :

Nabi Isma-’iyl AS menurunkan: Haidar – Jamal – Sahail – Binta – Salaman – Hamyasa – ‘Adad – ‘Addi – Adnan – Ma’ad – Nizar – Mudhar – Ilyas – Mudrikah – Khuzaimah – Kinanah – Nadhar – Malik – Fihir – Ghalib – Luaiy – Ka’ab – Murrah – Kilab – Qushay – ‘Abd.Manaf – Hasyim – ‘Abd.Muththalib – ‘Abdullah – NABI MUHAMMAD SAW(25).

Nabi Isha-q AS mempunyai 2 orang putera yaitu Isu (bukan nabi) dan Nabi Ya’quwb AS, kemudian bernama Isra-iyl, sehingga keturunannya dinamakan Bani Israil.

Madyan menurunkan: Nabit – Iya – Syafun – Nabi Syu’aib AS(14) (menjadi mertua Nabi Muwsa AS(16))


GENERASI KEDUA SESUDAH NABI IBRA-HIYM AS :

Isu menurunkan: Anwas – Nabi Ayyuwb AS(12) – Nabi Dzu lKifli AS(13)

Nabi Ya’quwb AS, (Israil) mempunyai 12 orang putera, dan dari ke-12 orang ini terbentuklah 12 suku Bani Israil. Yang disebutkan di sini hanya 4 orang di antaranya saja, yaitu yang menjadi nabi dan mempunyai keturunan nabi: 1. Nabi Yuwsuf AS(11), 2. Lawi (Wardun), 3. Yahuza (Ra’sun), dan 4. Bunyamin.


GENERASI KETIGA SESUDAH NABI IBRA-HIYM AS :

Nabi Yuwsuf AS mempunyai tiga orang anak. Ketiga anaknya tidak ada yang menjadi nabi.

Lawi (Wardun) menurunkan: Kahis – Yashar – Imran. Adapun Imran mempunyai 2 orang anak semuanya menjadi nabi, yaitu Nabi Musa AS (keturunannya tidak ada yang nabi) dan Nabi Ha-ruwn AS(17). Adapun Nabi Ha-ruwn AS menurunkan: Izhar – Fanhas. Adapun Fanhas ini berputra 2 orang yaitu Yasin dan Ukhtub. Yasin memperanakkan Nabi Ilya-s AS(18), sedangkan Yasin memperanakkan Nabi Ilyasa-’AS(19).

Yahuza (Ra’sun) menurunkan: Baras – Hasrun – Raum – Umainizab – Yawksawn – Salmun – Yu’ar – Ufiz- Isya – Nabi Da-wud AS(20) – Nabi Sulayma-n AS(21)

Bunyamin menurunkan: Abumatta – Matta – Nabi Yuwnus AS(15)


Silsilah selanjutnya dimulai dari Nabi Sulayma-n AS yaitu:

GENERASI KE-14 SETELAH NABI IBRA-HYM AS

Nabi Sulayma-n menurunkan: Raji’un (Roboam) – Ababa (Abia).

Adapun Ababa memperanakkan Sahfasat dan Radim.

Sahfasat menurunkan: Salum – Nakhur – Shadiqah – Muslim – Sulaiman – Daud – Yaksan – Shaduk – Muslim – Adam – Yahya – Nabi Zakariya AS(22) – Nabi Yahya AS(23).
Radim menurunkan: Yahusafat – Barid – Nausa – Nawas – Amsaya – Izazaya – Au’am – Ahrif – Hizkil – Misyam – Amur – Sahim – ‘Imra-n – Maryam – Nabi’Isa AS(24).


Selanjutnya akan disajikan silsilah asal-usul Nabi Ibra-hiym AS.

Silsilah ini menanjak ke atas hingga Nabi Adam AS(1).

Nabi Ibra-hiym AS – Tarikh (Thara) – Nakhur – Sarugh – Urghu (Ragau) – Falikh – Abir – Syalikh (Sala) – Finan – Arfakhsyadz – Sam – Nabi Nuwh AS(3) – Lamik – Matusalkh – Mahanaukh (Enoch) – - – - – - – seterusnya, berapa jumlah generasi antaranya hanya Allah Yang Maha Tahu – Yarid – Mahkail – Qinan – Anwas – Syisy (Seth) – Nabi Adam AS.
Sebagai tambahan, dari Yarid hingga sejumlah beberapa generasi ke bawah – Yardukil – Nabi Idriys AS(2).

Adapun Sam selain memperanakkan Arfakhsyadz juga memperanakkan antara lain Iram, Amu dan Kursyun.

Iram menurunkan: ‘Aush – Ad – Khulud – Riba – ‘Abdullah – Nabi Huwd AS(4) – Haran – Nabi Luwth AS(7).

Amu menurunkan Tsamud – Hadzir – ‘Ubayd – Masih – Asif – Ubaid – Nabi Shalih AS(5).

Kursyun menurunkan: San’ar – Kana’an – Namruwj, yaitu raja yang membakar Nabi Ibra-hiym AS. WaLlahu a’lamu bishshawab


SUMBER :

[H.Muh.Nur Abdurrahman]
http://infokito.wordpress.com/2008/01/18/silsilah-keturunan-dan-asal-usul-nabi-ibrahim-as/

0 komentar:

Posting Komentar